KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz na podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Spółdzielnia Mieszkaniowa „FILAR” w Elblągu informuje:

Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa FILAR z siedzibą w Elblągu przy ul. Marii Konopnickiej 2A / 18.


Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, realizacji zadań ustawowych i statutowych oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.


Dane w wyżej określonych celach przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).


W trakcie przetwarzania dane osobowe mogą być ujawniane wyłącznie następującym odbiorcom: osobom upoważnionym na postawie przepisów prawa, podmiotom, które wykażą prawnie uzasadnione interesy lub podmiotom świadczącym na rzecz Spółdzielni usługi na podstawie zawartych umów.


Dane osobowe przetwarzane w celach określonych powyżej, będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora, do czasu przedawnienia roszczeń i nie dłużej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.


W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podanie danych osobowych jest, w zależności od stosunku prawnego łączącego Pana/Panią z administratorem: wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów ustawy Prawo spółdzielcze, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, wymogiem umownym albo warunkiem zawarcia umowy oraz pozostaje niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze. Konsekwencją nie podania danych osobowych jest brak możliwości realizacji przez administratora zadań ustawowych i statutowych lub brak możliwości realizacji umowy, czy też brak możliwości jej zawarcia.

Administrator nie będzie podejmował wobec Pana/Pani decyzji na podstawie posiadanych danych w sposób zautomatyzowany, a Pana/Pani dane nie są profilowane.


Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.


Spółdzielnia Mieszkaniowa „FILAR”
Administratorem danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. MONITORINGU WIZYJNEGO

Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „FILAR” z siedzibą przy ul. Marii Konopnickiej 2A/18 w Elblągu.

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit.f RODO jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia oraz utrwalenia dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia.

Monitoring obejmuje obszar zewnętrzny budynków tj. otoczenie budynku: parkingi, ciągi piesze, place zabaw,  śmietniki, główne wejścia  do  budynków, elewacje,  szlabany, ciągi garaży i inne urządzenia techniczne.

Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku).

Zapis z monitoringu jest przechowywany przez okres nie dłuższy niż 14 dni. Po tym okresie podlega automatycznemu skasowaniu, za wyjątkiem danych zapisów incydentów związanych z naruszeniem bezpieczeństwa osób lub mienia. W takim przypadku dane te mogą być przechowywane przez czas niezbędny do wyjaśnienia sprawy lub zakończenia postępowania przed właściwymi organami.

Dane osobowe przetwarzane w ramach monitoringu wizyjnego będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

Udostępnienie danych osobowych przetwarzanych w ramach monitoringu wizyjnego (wizerunku) jest dobrowolne jednakże jest wymogiem niezbędnym do wejścia i poruszania się w strefie monitorowanej.

Przysługuje Pani/Panu prawo do: wglądu do swoich danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

W przypadku gdy przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Administrator nie będzie podejmował wobec Pana/Pani decyzji na podstawie posiadanych danych w sposób zautomatyzowany, a Pana/Pani dane nie są profilowane.

Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

                                                                                                                                                                                                                         Spółdzielnia Mieszkaniowa „FILAR”
                                                                                                                                                                                                                        Administratorem danych osobowych