Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza składa się z 5 osób. Wybór członków Rady Nadzorczej na okres kadencji obejmującej lata 2021 – 2024 nastąpił na Walnym Zgromadzeniu obradującym w dniu 14.09.2021 roku. Ukonstytuowanie Rady nastąpiło na pierwszym posiedzeniu tego organu w dniu 16 września 2021 roku.

Skład Rady Nadzorczej:

  1. Maria Dobosz – Przewodnicząca RN
  2. Tomasz Chętnik – Z-ca Przewodniczącej RN
  3. Andrzej Kosecki – Sekretarz RN
  4. Ryszard Tomaszewski
  5. Piotr Genderka