Obowiązek montażu urządzeń do rozliczania kosztów c.o. oraz kosztów CWU

Obowiązek montażu urządzeń do rozliczania kosztów c.o. oraz kosztów CWU Szanowni Państwo,  dnia 7 maja 2021 r. ustawa o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw została opublikowana w Dzienniku Ustaw (Dz. U. 2021 poz. 868). Tą ustawą zmienione zostały także przepisy art. 45a Prawa energetycznego, implementujące postanowienia art. 9a–11a Dyrektywy 2018/2002/UE w sprawie […]

Składowanie odpadów w mieszkaniach i piwnicach

Składowanie odpadów w mieszkaniach i piwnicach https://www.administrator24.info/artykul/spoldzielnie-mieszkaniowe/270917,skladowanie-odpadow-w-mieszkaniach-i-piwnicach Zgodnie z §23 rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie nie jest możliwe składowanie odpadów w miejscach zamieszkiwania, jak również w piwnicach. Stałymi odpadami komunalnymi są wszelkiego rodzaju odpady i substancje, które jednocześnie nie są ściekami, lecz są odpadami powstałymi w wyniku działalności bytowej człowieka w gospodarstwach domowych, jak również w sektorze usług publicznych […]