Z wielką przyjemnością Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Filar” pragnie poinformować, że dnia 10 maja 2024 roku skierowaliśmy pismo do ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie dotyczące Stacji Transformatorowej. W piśmie tym Spółdzielnia Mieszkaniowa „Filar” w Elblągu, w związku z przesłaną propozycją zawarcia porozumienia w sprawie umownego uregulowania stanu prawnego urządzeń elektroenergetycznych, tj. stacji transformatorowej T-3054 „Zielona” oraz linii elektroenergetycznych przebiegających przez działki nr 169/3 i 170/1, objętych księgą wieczystą nr EL1E/00034756/4, poinformowała, iż nie wyraża zgody na zaproponowane wynagrodzenie w wysokości 39 300,58 zł.

Zamiast tego, przedstawiliśmy wycenę sporządzoną przez Elżbietę Wołoszczak, Rzeczoznawcę Majątkowego z uprawnieniami nr 1974, w której zaproponowaliśmy polubowne rozwiązanie sprawy za kwotę 145 300,00 zł, wraz z uzasadnieniem naszego stanowiska. Na chwilę obecną nie otrzymaliśmy jeszcze odpowiedzi od ENERGA-OPERATOR S.A.

Ta informacja jest kluczowa dla przyszłych propozycji, takich jak postawienie wiaty śmietnikowej czy instalacja podziemnych pojemników na odpady, zamknięcie wjazdu na teren Państwa nieruchomości, aby zapobiec parkowaniu przez osoby postronne, czy realizacja innych Państwa koncepcji.

Dziękujemy za cierpliwość i wyrozumiałość w tej sprawie. Podjęcie dalszych kroków będzie możliwe z chwilą dojścia do porozumienia z ENERGA-OPERATOR S.A.

Z wyrazami szacunku, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Filar”