Składowanie odpadów w mieszkaniach i piwnicach

https://www.administrator24.info/artykul/spoldzielnie-mieszkaniowe/270917,skladowanie-odpadow-w-mieszkaniach-i-piwnicach

Zgodnie z §23 rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie nie jest możliwe składowanie odpadów w miejscach zamieszkiwania, jak również w piwnicach.

Stałymi odpadami komunalnymi są wszelkiego rodzaju odpady i substancje, które jednocześnie nie są ściekami, lecz są odpadami powstałymi w wyniku działalności bytowej człowieka w gospodarstwach domowych, jak również w sektorze usług publicznych produkujących, czyli tak zwane odpady komunalnopodobne.

Mówiąc o odpadach należy stwierdzić, iż są to produkty uciążliwe dla środowiska i mogą być nie biodegradowalne, dlatego konieczny jest ich zorganizowany i regularny odbiór.

Gromadzenie odpadów zgodnie z prawem

Zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, odległość miejsc do gromadzenia odpadów stałych, o których mowa w §22 ust. 2 pkt 1, 3 i 4, powinna wynosić co najmniej:

  • 10 m – od okien i drzwi do budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi;
  •   3 m – od granicy działki budowlanej;
  • 10 m – od placu zabaw dla dzieci, boisk dla dzieci i młodzieży oraz miejsc rekreacyjnych, o których mowa w §40 wspomnianego wyżej rozporządzenia.

Zachowanie odległości nie jest wymagane, jeżeli miejsca te stykają się z podobnymi miejscami na działce sąsiedniej.

W przypadku przebudowy istniejących miejsc składowania odległości te mogą być pomniejszone, jednak nie więcej niż o połowę, ale po uzyskaniu opinii wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

Podstawa prawna
  1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. DzU z 2022 r. poz. 2519 ze zm.)
  2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. DzU Nr 75, poz. 690 ze zm.)