Świadectwo charakterystyki energetycznej - informacje

Spółdzielnia Mieszkaniowa „FILAR” informuje, iż w związku z nowelizacją ustawy z dnia 29.08.2014r. o charakterystyce energetycznej budynków od dnia 28.04.2023r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy dot. sporządzania i przekazywania świadectw charakterystyki energetycznej nowym nabywcom lub nowym najemcom lokali.

Spółdzielnia zobowiązana jest do nieodpłatnego przekazania właścicielowi lokalu mieszkalnego lub osobie, której przysługuje spółdzielcze własnościowe lub lokatorskie prawo do lokalu, świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, bądź dokumentacji technicznej budynku, w przypadku braku świadectwa.

W celu otrzymania ww. dokumentacji należy złożyć w siedzibie Spółdzielni lub na  adres e-mail: smfilar@o2.pl pismo o udostępnienie dokumentacji w celu opracowania świadectwa charakterystyki energetycznej.

Na podstawie otrzymanej ze Spółdzielni dokumentacji technicznej, właściciel lokalu mieszkalnego lub osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe lub lokatorskie prawo do lokalu, będą mogli zlecić na swój koszt, wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla swojego lokalu osobie wpisanej do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej.

Wykaz osób uprawnionych dostępny na stronie: https://rejestrcheb.mrit.gov.pl/rejestr-uprawnionych

Świadectwo charakterystyki energetycznej nie jest wymagane kiedy wykorzystujemy istniejący lokal „na własny użytek”, tj. nie zamierzamy go sprzedawać lub wynajmować.

Świadectwo trzeba przekazać nabywcy lub najemcy w momencie gdy lokal będzie:

  • zbywany na podstawie umowy sprzedaży,
  • zbywany na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
  • wynajęty.

 

Zgodnie z przepisami w ogłoszeniu lub reklamie, które dotyczą sprzedaży lub najmu lokali należy podawać (od 28 kwietnia 2023 r.):

  • wskaźniki rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, energię końcową, nieodnawialną energię pierwotną,
  • udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową,
  • jednostkową wielkość emisji CO2.

 

Szczegółowe informacje dostępne na stronie: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/Swiadectwa-charakterystyki-energetycznej